In vivo complex formation of oxidized alpha(1)-antitrypsin and LDL.

Mashiba S, Wada Y, Takeya M, Sugiyama A, Hamakubo T, Nakamura A, Noguchi N, Niki E, Izumi A, Kobayashi M, Uchida K, Kodama T. In vivo complex formation of oxidized alpha(1)-antitrypsin and LDL. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2001 Nov;21(11):1801-8.