Plasma Pentraxin3 is a novel marker for nonalcoholic steatohepatitis (NASH).

Yoneda M, Uchiyama T, Kato S, Endo H, Fujita K, Yoneda K, Mawatari H, Iida H, Takahashi H, Kirikoshi H, Inamori M, Nozaki Y, Kobayashi N, Kubota K, Saito S, Maeyama S, Sagara M, Aburatani H, Kodama T, Nakajima A.BMC Gastroenterol. 2008 Nov 14;8:53. doi: 10.1186/1471-230X-8-53