Human acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 2 gene expression in intestinal Caco-2 cells and in hepatocellular carcinoma.

Song BL, Wang CH, Yao XM, Yang L, Zhang WJ, Wang ZZ, Zhao XN, Yang JB, Qi W, Yang XY, Inoue K, Lin ZX, Zhang HZ, Kodama T, Chang CC, Liu YK, Chang TY, Li BL.Biochem. J. 2006 Mar 15;394(Pt 3):617-26. doi: 10.1042/BJ20051417