Correction: Human acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 2 gene expression in intestinal Caco-2 cells and in hepatocellular carcinoma

Song BL, Wang CH, Yao XM, Yang L, Zhang WJ, Wang ZZ, Zhao XN, Yang JB, Qi W, Yang XY, Inoue K, Lin ZX, Zhang HZ, Kodama T, Chang CCY, Liu YK, Chang TY, Li BL.Biochem J. 2020 12 24;477(24):4811. doi: 10.1042/BJ-2005-1417_COR