Amplification-free RNA detection with CRISPR-Cas13

Shinoda H, Taguchi Y, Nakagawa R, Makino A, Okazaki S, Nakano M, Muramoto Y, Takahashi C, Takahashi I, Ando J, Noda T, Nureki O, Nishimasu H, Watanabe R.Commun Biol. 2021 04 19;4(1):476. doi: 10.1038/s42003-021-02001-8