Discovery of peroxisome proliferator–activated receptor α (PPARα) activators with a ligandscreening system using a human PPARα-expressing cell line.

Keisuke Tachibana, Tomohiro Yuzuriha, Ryotaro Tabata, Syohei Fukuda, Takashi Maegawa, Rika Takahashi, Keiichi Tanimoto, Hirofumi Tsujino, Kazuto Nunomura, Bangzhong Lin, Yoshiharu Matsuura, Toshiya Tanaka, Takao Hamakubo, Juro Sakai, Tatsuhiko Kodama, Tadayuki Kobayashi, Kenji Ishimoto, Hiroyuki Miyachi, and Takefumi Doi. Discovery of peroxisome proliferator–activated receptor α (PPARα) activators with a ligandscreening system using a human PPARα-expressing cell line. J. Biol. Chem., In press.