Identification of 36k-Da Flagellar Phosphoproteins Associated with Hamster Sperm Motility.

Masakatsu Fujinoki, Takeshi Kawamura, Toshifusa Toda, Hideki Ohtake, Tadashi Ishimoda-Takagi, Nobuyoshi Shimizu, Sadao Yamaoka and Makoto Okuno. Identification of 36k-Da Flagellar Phosphoproteins Associated with Hamster Sperm Motility. Journal of Biochemistry (Tokyo) 2003, 133: 361-369, PMID: 12761172