Thyrsiferyl 23-acetate is a novel specific inhibitor of protein phosphatase PP2A.

Shu-ici Matsuzawa, Teruaki Suzuki, Minoru Suzuki, Akio Matsuda, Takeshi Kawamura, Yusuke Mizuno, and Kunimi Kikuchi. Thyrsiferyl 23-acetate is a novel specific inhibitor of protein phosphatase PP2A. FEBS Letter 1994, 356: 272-274, PMID: 7805852